COLLECTIE JUNI 2022

Bekijk heel de veiling collectie
algemeen
 1. Stud 111 N.V. (hierna: ‘Stud 111’) organiseert bij gelegenheid van De Kraal International Jumping een veulenveiling op manege De Kraal (Schegel 48, 2240) in Zandhoven (datum te vinden op http://foalauction111.com/nl/home of op een andere te noemen en aangegeven locatie (hierna: ‘de veiling’). De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een veilingmeester.
 2. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Stud 111 en de verkoper en op de relatie tussen Stud 111 en de bieder/koper. Zowel de verkoper als de bieder/koper neemt geheel voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. Een bod/bieding kan zowel fysiek (middels “handopsteking”), telefonisch als online worden uitgebracht (voor dat laatste wordt verwezen naar sub 47). Stud 111 is jegens de verkoper en de bieder/koper in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in deze veilingvoorwaarden omschreven.
 3. Een koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de verkoper en de bieder/koper. De bieder/koper is evenwel verplicht de schriftelijke koopovereenkomst als bedoeld in sub 10 te tekenen. Stud 111 is niet gebonden aan de koopovereenkomst(en) tussen de verkoper en de bieder/koper en al hetgeen daaruit voortvloeit (b.v. eventuele aanvullende afspraken aangaande levering en risico-overgang). Stud 111 kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.
 4. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van Stud 111 werkzaam zijn of waren (inclusief de eventueel hieronder genoemde selectiecommissie). De bepalingen in deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze (rechts)personen van toepassing, als waren zij zelf Stud 111.
 5. De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als integrale aanvaarding van deze veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te hanteren voorwaarden.
de veiling en selectie op de veiling
 1. Stud 111 (dan wel een eventueel door Stud 111 samengestelde selectiecommissie) onderzoekt en selecteert de veulens die in aanmerking komen voor deelname aan de veiling tijdens de selectie-dag; zie verder hierover onder sub 11 en verder. Een besluit van Stud 111 ter zake is bindend. Stud 111  is bevoegd advies in te winnen bij derden, doch heeft te allen tijde het recht een veulen of veulens zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (lichamelijke) gebreken, alsmede wegens andere door Stud 111 te bepalen gronden, ook indien een veulen of veulens reeds voor de veiling is of zijn geselecteerd. Stud 111 is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door de verkoper gemaakte kosten te voldoen.
 2. De geselecteerde veulens worden verkocht voetstoots zonder verdere actie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden. De veulens worden bij opbod verkocht. Indien geen openingsbod wordt gedaan is de veilingmeester bevoegd te zakken. De veilingmeester heeft het recht de volgorde van de te verkopen veulens te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.
 3. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn veulen terugkoopt wordt beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens alle bepalingen in deze veilingvoorwaarden die bieders/kopers betreffen; verwezen wordt naar sub 25 voor de dan verschuldigde bedragen door verkoper.
 4. Na de veiling komen de bieder/koper en de verkoper overeen hoe en wanneer het geveilde veulen zal worden geleverd; het voorgaande en de gevolgen van het al dan niet en/of niet goede levering is expliciet de verantwoordelijkheid van de verkoper en bieder/koper en niet van Stud 111. Tenzij de bieder/koper en de verkoper anders overeenkomen, dient de fysieke levering (en daarmede de risico-overdracht) van het veulen uiterlijk binnen 30 werkdagen plaats te vinden nadat de verkoper heeft aangeven dat het veulen dan kan worden geleverd. Mocht voorgaande niet tijdig door bieder/koper worden gedaan, dan komen alle daarmee gemoeide kosten die de verkoper moet maken met betrekking tot het veulen, voor rekening van de bieder/koper. Tenzij anders door de bieder/koper en de verkoper schriftelijk overeengekomen, geldt als uitgangspunt dat (i) wanneer het veulen buiten België afgeleverd dient te worden, de bieder/koper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt of (ii) wanneer het veulen binnen België afgeleverd dient te worden, de verkoper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt.   
 5. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen (uitgezonderd bij een online bieder/koper waarvoor wordt verwezen naar sub 46), het voorgaande al dan niet middels een afgegeven volmacht. Mocht de koopovereenkomst niet onmiddellijk aan de bieder/koper ter ondertekening worden aangeboden, dan dient hij zich direct na de veiling te melden bij het secretariaat van Stud 111.
informatie
 1. Stud 111 heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de veulens, zonder de pretentie volledig te zijn.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en Stud 111 voor de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
 3. Om deel te kunnen nemen aan de veiling is de verkoper verplicht deel te nemen aan de selectie-dag welke zal plaats vinden enkele weken voor de veiling en welk tijdstip tijdig bekend zal worden gemaakt. Om deel te nemen aan de selectie-dag, dient de verkoper zich in te schrijven hetgeen gebeurt middels het toesturen van een ingevuld inschrijfformulier. Met het toesturen van dit formulier gaat verkoper reeds op voorhand akkoord met deze veilingvoorwaarden. Op basis van deze selectie zal Stud 111 zelfstandig besluiten welke veulens al dan niet zullen worden geselecteerd deel te nemen aan de veiling. De dag voorafgaand aan de veiling houdt Stud 111 een veterinaire inspectie / keuring op basis waarvan Stud 111 zelfstandig kan besluiten of een veulen al dan niet zal deelnemen aan de veiling.

  Het paspoort van het stamboek van het veulen dient de verkoper uiterlijk op de dag van de veiling ter beschikking te hebben. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan verbindt de verkoper zich om dit document zo spoedig mogelijk na de veiling te overhandigen aan de bieder/koper.
 4. De bieders/kopers zijn verplicht op verzoek van Stud 111 informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid (zie hiervoor tevens sub 46 wanneer een bieder/koper online een bod uitbrengt waarbij mogelijk aanvullende eisen gelden), waarbij zij bescheiden aan Stud 111 dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan de veiling machtigen de bieders/kopers Stud 111 informatie in te winnen bij derden over hun financiële gegoedheid.
 5. Met uitzondering van de koopsom zijn alle tarieven en prijzen in deze veilingvoorwaarden exclusief BTW. Over de koopsom wordt uitsluitend BTW in rekening gebracht indien verkoper BTW-plichtig is. Als dit het geval is wordt dit bij het veulen in de catalogus vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ook deze in de catalogus op te nemen informatie tijdig en juist te verstrekken en vervolgens te controleren en Stud 111 voorafgaand aan de veiling schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij concreet aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
kosten en betaling
 1. De verkoper en zijn veulen(s) worden pas toegelaten tot de veiling nadat zij zijn geselecteerd zoals beschreven in sub 13.
 2. Voor de bieder/koper geldt op de veiling aangaande de afrekening het volgende. Het afrekeningsbedrag wordt ten aanzien van de bieder/koper als volgt berekend: (i) de toewijzingsprijs + (ii) 10% op deze toewijzingsprijs als koopcommissie = nettoprijs te vermeerderen met de van toepassing zijnde BTW = afrekeningsbedrag. Een bod is geacht te worden gedaan op persoonlijke titel van de bieder; door een bod uit te brengen, verbindt een bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geaccepteerd. De veilingmeester behoudt zich het recht voor om een bod te weigeren.
 3. Indien de bieder/koper in gebreke is de schriftelijke koopovereenkomst onmiddellijk na gunning/toewijzing te tekenen (en eventueel terug te mailen) zoals beschreven in sub 10, heeft Stud 111 het recht het veulen onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan Stud 111 te voldoen. De bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een hogere opbrengst na herveiling.
 4. Een bieder/koper zal betalingen enkel via overschrijving op de bankrekening van Stud 111 kunnen overmaken.
 5. Betaling aan enig ander dan Stud 111 bevrijdt de verkoper of de bieder/koper niet van de betalingsverplichtingen jegens Stud 111. Eigendomsoverdracht van het veulen vindt plaats op het moment dat Stud 111 de algehele betaling van het afrekeningsbedrag genoemd in artikel 17 van de bieder/koper heeft ontvangen; totdat moment blijft de verkoper eigenaar van het veulen.
 6. Indien Stud 111 niet binnen 3 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van Stud 111 te betalen (i) een rentevergoeding van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling en (ii) – wanneer de voorgaande bedragen niet binnen 1 maand na de veiling zijn overgemaakt aan Stud 111 - een aanvullende vergoeding te betalen ter grootte van 12% over de toewijzingsprijs.
 7. Indien Stud 111 niet binnen 3 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, heeft Stud 111 voorts het recht zonder ingebrekestelling namens de verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval jegens Stud 111 gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Stud 111 betreffen.
 8. Indien de bieder/koper of de verkoper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Stud 111 te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die Stud 111 daardoor maakt voor rekening van de bieder/koper danwel de verkoper.
 9. Indien sprake is van een veulen met een bekend gebrek waarvan een door Stud 111 aangewezen veterinair schriftelijk heeft verklaard dat herstel (genezing) mogelijk is, dan is de bieder/koper verplicht conform de voorwaarden sub 17 tot en met 23 aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij dood of afkeuring van een veulen door de vorenbedoelde veterinair, die omtrent de gezondheidstoestand van het veulen bindend beslist, vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen levering door de verkoper aan de bieder/koper had dienen plaats te vinden, wordt de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd en de koopsom met de daarover eventueel verschuldigde BTW door Stud 111 gerestitueerd.
 10. Indien en pas nadat aan alle (betalings)verplichtingen jegens Stud 111 is voldaan door de bieder/koper en er geen sprake is van het bepaalde sub 32 tot en met sub 35, zal Stud 111 uiterlijk 7 dagen na gezamenlijke melding van de verkoper en bieder/koper aangaande de levering als bedoeld in sub 9, de koopsom (zoals hieronder gedefinieerd) aan de verkoper voldoen. Ten aanzien van de verkoper wordt de koopsom als volgt opgemaakt: (i) de toewijzingsprijs – (ii) 10% op deze toewijzingsprijs als verkoopcommissie = nettoprijs te vermeerderen met de van toepassing zijnde BTW.

  Indien de bieder/koper overeenkomstig het bepaalde sub 31 tot en met sub 34 aan Stud 111 melding maakt van een gebrek of stalondeugd, en daarover een geschil ontstaat, is Stud 111 echter niet gehouden tot betaling aan de verkoper, noch tot terugbetaling aan de bieder/koper. Stud 111 is eerst gehouden tot bedoelde betaling aan de verkoper of bedoelde terugbetaling aan de bieder/koper, indien en zodra vorenbedoeld geschil (o.a.) overeenkomstig het bepaalde sub 31 tot en met sub 34 ten voordele van de verkoper respectievelijk de bieder/koper is afgewikkeld.

  Indien de verkoper BTW-plichtig is, is hij gehouden om een BTW-factuur ten name van de koper op te stellen.

  In geval van terugkoop door de verkoper is tot een toewijzingsprijs van EUR 5.000,-- door hem aan Stud 111 verschuldigd een forfaitaire koopcommissie van EUR 250,-- + BTW. Bij terugkoop boven een toewijzingsprijs van EUR 5.000,-- tot een toewijzingsprijs van EUR 7.000,-- is de verkoper aan Stud 111 een koopcommissie van 10% + BTW op de toewijzingsprijs verschuldigd. Bij terugkoop boven een toewijzingsprijs van EUR 7.000,-- tot een toewijzingsprijs van EUR 9.500,- is de verkoper aan Stud 111 een commissie van 15% +BTW op de toewijzingsprijs verschuldigd. Bij terugkoop boven een toewijzingsprijs vanaf EUR 9.500,-- is de verkoper aan Stud 111 een koopcommissie van 20% +BTW op de toewijzingsprijs verschuldigd.
 11. De draagmerrie welke het aan de bieder/koper verkochte embryo draagt, blijft eigendom van de verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de bieder/koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Als de verkoper dit wenst, kan hij een waarborg vragen (t.w.v. 3000 euro excl. btw) aan de bieder/koper voor het gebruik van de draagmerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de bieder/koper wanneer de draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en haar ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de draagmerrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. Het veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de verkoper tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de bieder/koper.
afwezigheid veulens op de veiling
 1. Een geselecteerd veulen dient aan de veiling deel te nemen. 
 2. Indien een veulen naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dan dient dit tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan Stud 111 te worden medegedeeld, waarna Stud 111 het recht heeft een door haar aangewezen veterinair de aard van de aandoening te doen vaststellen. De vaststelling van die veterinair ter zake is bindend. Indien de verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het veulen (tijdig) te onderzoeken, danwel indien het veulen door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is de verkoper aan Stud 111 verschuldigd een bedrag ter grootte van EUR 5.000,-- vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf datum veiling tot het tijdstip van algehele betaling.
 3. Indien een door voornoemde veterinair al dan niet goedgekeurd veulen niet aan de veiling deelneemt, dient de verkoper in ieder geval de door Stud 111 gemaakte kosten te voldoen, met een minimumbedrag van EUR 500,--.

aanlevering en verwijdering veulens
 1. Verkopers zijn verplicht hun veulen en merrie op een door Stud 111 aan te geven tijdstip in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren.
 2. Verkopers dienen de al dan niet verkochte veulens op de maandag na de veiling van het veilingterrein te hebben verwijderd. Indien de verkoper hiermee in gebreke is, heeft Stud 111 het recht het veulen van het veilingterrein te verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van Stud 111 te maken kosten voor rekening komen van de verkoper.
stalondeugden en gebreken
 1. Verkopers zijn verplicht hun veulens vrij van gebreken en stalondeugden aan te leveren, te laten veilen en te leveren en geven een dienovereenkomstige garantie af. Niet onder deze garantie valt het ontbreken van OC en OCD bij het veulen. Indien de wet en/of jurisprudentie over betreffende garantie en/of duur daarvan dwingend anders bepalen, geldt bedoelde dwingende andere bepaling. Indien een veulen ter verkoop wordt aangeboden met een voorafgaand aan de koop bij zowel de verkoper als de bieder/koper bekend gebrek waarvan een door Stud 111 aangewezen veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, als bedoeld sub 24, dan neemt de verkoper de verplichting op zich het veulen onder zich te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor de bieder/koper extra kosten met zich meebrengt. Het veulen blijft tot het moment van fysieke aflevering aan de bieder/koper voor rekening en risico van verkoper, tenzij de verkoper en bieder/koper hier andere schriftelijke afspraken over maken.
 2. Indien de bieder/koper bij het gekochte veulen stalondeugden constateert, zijnde kribbenbijten, weven of luchtzuigen, niet zijnde een bekend gebrek als bedoeld sub 31, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij de nieuwe eigenaar Stud 111 hiervan schriftelijk met omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal Stud 111 indien mogelijk het veulen op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het veulen door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. De bedoelde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dan dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder voor wat betreft de stalling, het transport en die veterinair, aan Stud 111 te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan Stud 111 te voldoen indien naar oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden.
 3. Het bepaalde sub 32 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte veulen gebreken, anders dan een sub 31 bedoeld bekend gebrek en anders dan bedoelde stalondeugden, constateert. De verkoper dient het veulen direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van de koopsom, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.
 4. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na levering op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden of (andere) gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek, tenzij de wet en/of jurisprudentie daaromtrent dwingend anders bepalen.
ontbinding en vernietiging
 1. Indien de koop rechtsgeldig door de verkoper of de bieder/koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de bieder/koper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens Stud 111 te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Stud 111 betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.
aansprakelijkheid
 1. Stud 111 is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling.
 2. Stud 111 is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport (met inbegrip van eventuele aangehechte (aanvullende) bevindingen), de veterinaire informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling.
 3. Stud 111 is niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de veiling door of aan personen, goederen of paarden geleden.
 4. Ter zake van de paarden sluit Stud 111 geen verzekering af ten behoeve van de verkopers en bieders/kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen rekening en risico aan de veiling deelnemen, adviseert Stud 111 hen de betreffende verzekering zelf af te sluiten.
 5. Stud 111 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de verkoper, bieder/koper en/of eventuele betrokken derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper.
 6. Stud 111 sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stud 111 en/of diegenen die voor of ten behoeve van Stud 111 werkzaam zijn of waren.
overig
 1. Indien ter zake van de overgang van geveilde veulens naar een andere lidstaat van de Europese Unie of buiten de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire- of exporttransactie te verwezenlijken.
 2. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende veulen. Op verzoek van Stud 111 is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Stud 111 te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper aan de voorwaarden van sub 42 heeft voldaan. De bieder/koper vrijwaart Stud 111 in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van sub 42. Daarbij is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Stud 111 maakt, met een minimumbedrag van EUR 1.000.
 3. Alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen zijn gebaseerd op de vigerende belastingwetgeving. Mocht de wetgeving op enig moment veranderen, dan is Stud 111 gerechtigd alle kosten, tarieven, provisies en vergoedingen aan te passen.
 4. Stud 111 zal de Persoonsgegevens (/data) van alle betrokken partijen enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de Veiling. Alle Persoonsgegevens (/ data) worden opgeslagen en gebruikt door Stud 111 in overeenstemming met de GDPR-regelgeving.
 5. Wanneer er wordt deelgenomen aan de veiling middels online-biedingen gelden aanvullend op deze veilingvoorwaarden de bijzondere veilingvoorwaarden welke te vinden zijn op de website (http://foalauction111.com/nl/home). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze veilingvoorwaarden en de bijzondere veilingvoorwaarden, prevaleren deze veilingvoorwaarden.   
conversie
 1. Indien een of meer van in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.
geschillen
 1. Indien bij een gunning een verschil van mening ontstaat over deze veilingvoorwaarden, de bijzondere veilingvoorwaarden en/of de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. Ingeval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te doen continueren.
 2. Indien de veilingmeester verzoekt een oordeel te vellen, zal de veilingmeester bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De veilingmeester is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard dan ter zake van de biedingen en gunningen.
 3. De rechtsverhoudingen tussen Stud 111, de bieder/koper en de verkoper zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die ingevolge het bepaalde sub 47 en 48 aan het oordeel van de veilingmeester zijn onderworpen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.

***

De Engelstalige versie van deze voorwaarden zijn op te vragen op het kantoor van Stud 111 N.V. en terug te vinden op de website (www.foalauction111.com).

Ingeval van een discrepantie tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige versie.

***

 

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN M.B.T. ONLINE BIEDINGEN

Foal Auction 111

algemeen
 1. Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn aanvullend op de “Algemene Veilingvoorwaarden Veulenveiling Stud 111” van toepassing wanneer een bieder/koper deelneemt aan de veiling middels online-biedingen. Zij maken derhalve een integraal onderdeel uit van deze bovengenoemde Algemene veilingvoorwaarden.
 2. Definities zoals opgenomen in deze bovengenoemde Algemene veilingvoorwaarden zijn tevens van toepassing op deze bijzondere veilingvoorwaarden.
 3. De registratie van een bieder/koper wordt aangemerkt als integrale aanvaarding van deze bijzondere veilingvoorwaarden en de bovengenoemde Algemene veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de bieder/koper zelf te hanteren voorwaarden.

  a). Mede gezien het belang van een goed verloop van de veiling verplicht de bieder/koper zich voorafgaand aan de veiling te verdiepen in de hierna genoemde informatiebronnen. 

  b). Met het uitbrengen van een bieding via internet bevestigt de bieder/koper zich tevoren op deugdelijke wijze te hebben verdiept in: a. de feitelijke staat en toestand van het object waarop de bieder/koper biedt, zoals onder meer blijkt uit de informatie die via krant en/of internet op de veilingsite is verstrekt; b. de door de veilende partij overigens voor en tijdens de veiling verstrekte/te verstrekken informatie over het te veilen object. Het risico dat de bieder/koper zich niet of onvoldoende heeft verdiept in de hiervoor genoemde informatie berust geheel bij de bieder/koper, die verklaart in te stemmen met de inhoud, werkwijzen en instructies. 

  c). Elk door de bieder/koper uitgebracht bod is, net zoals geldt voor een fysiek aanwezige bieder, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. 

  d). Voor het bepalen of een bod in de veiling eerst is uitgebracht door de bieder/koper (via internet) of een fysiek aanwezige bieder, is het oordeel van de veilingmeester bindend. 

  e). Bieder/koper is zich ervan bewust en stemt er mee in dat de door Pweb Solutions BV Solutions BV geleverde diensten beperkt zijn tot het technisch faciliteren van a) het via internet volgen van veilingen en b) het als bieder participeren in veilingen. Pweb Solutions BV Solutions BV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor organisatie en verloop van de betreffende veilingen. 

  f). Aansprakelijkheid van Pweb Solutions BV voor toerekenbare tekortkomingen in haar dienstverlening, alsmede een eventuele onrechtmatige daad jegens de bieder/koper, is telkens beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde van Pweb Solutions BV, waarbij onder Pweb Solutions BV eveneens haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden dienen te worden verstaan. Stud 111 is nimmer aansprakelijk voor ten gevolge van handelen en/of nalaten van Pweb Solutions BV geleden schade. Bieder/koper verklaart hierbij deze derden niet aansprakelijk te zullen houden, op welk beding deze derden zich jegens bieder mogen beroepen. Pweb Solutions BV noch Stud 111 is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van: handelen en/of nalaten door derden, vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite; uitval of het om andere reden niet beschikbaar zijn van de veilingsite. Daaronder wordt mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling. Dergelijke vertraging of uitval kan onder meer worden veroorzaakt door het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van internetverbindingen, of het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van (computer)apparatuur. Aanvullend op voorgaande kan onder geen omstandigheid vergoeding van indirecte dan wel gevolgschade worden gevorderd, waaronder, onder meer, begrepen winstderving, gemiste besparingen en reputatieschade. Evenmin kan schadevergoeding worden gevorderd ten aanzien van schade die (mede) het gevolg is van een omstandigheid ten aanzien waarvan Pweb Solutions BV zich kan beroepen op overmacht. Bieder/koper vrijwaart Pweb Solutions BV en Stud 111 ten aanzien van iedere claim van derden, voor zover een dergelijke claim verband houdt met participatie van bieder/koper in een veiling, of ten behoeve daarvan beschikbaar gestelde informatie. 

  g). Wanneer de bieder/koper op de veiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling. 

  h). Het registreren om digitaal te kunnen bieden brengt niet de verplichting mee om op de veiling mee te bieden. De bieder/koper behoudt de mogelijkheid om in de veilingzaal aan de veiling deel te nemen. 

  i). Om digitaal mee te kunnen bieden op een veiling kan de bieder/koper gevraagd worden een internetborg te storten op verzoek van Stud 111. Bieder/koper dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de bieder/koper wordt goedgekeurd voor deelname. 

  j). De bieder/koper verklaart met het uitbrengen van een bieding via internet bekend te zijn met de procedure voor storten, vastzetten en vrijgave van de internetborg en verklaart de hierop betrekking hebbende procedure te aanvaarden. 

  k). Indien bieder/koper om welke reden dan ook niet in staat is aan zijn verplichting tot afname van het veilingobject te voldoen, zal de ontstane schade door de veilende partij op de bieder/koper worden verhaald, allereerst, maar niet uitsluitend, op een eventueel gestorte internetborg. 

  l). De bieder/koper verklaart te beschikken over een mobiele telefoon waarmee sms-berichten kunnen worden ontvangen. Bieder/koper dient gedurende de veiling bereikbaar te zijn voor de veilingmeester alsmede Pweb Solutions BV. 

  m). Aan de registratie van de bieder/koper zijn geen kosten verbonden. 

  n). De geldigheid van deze registratie is gelijk aan de geldigheidsduur van het bij de registratie gebruikte legitimatiebewijs van de bieder/koper. 

  o). Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door Pweb Solutions BV omschreven, verleent de bieder/koper tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van Stud 111 (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de bieder/koper het proces omtrent de veiling en het afrondende verkoopproces ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het verkoopproces ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen. 

  p). Pweb Solutions BV en Stud 111 behouden zich ieder het recht voor om, om welke reden dan ook, op enig moment af te zien van het via internet beschikbaar stellen van een specifieke veiling. 

  q). Pweb Solutions BV heeft de bevoegdheid deze registratieverklaring te wijzigen. Na wijziging zal bieder/koper verzocht worden in te stemmen met de gewijzigde bepaling. Nadat die instemming is gegeven zal de relatie tussen partijen door de gewijzigde verklaring worden beheerst. Bieder/koper zal telkens het recht hebben de gewijzigde bepalingen te weigeren. In dat geval heeft Pweb Solutions BV het recht om haar dienstverlening jegens bieder/koper per ommegaande te staken. Bieder/koper zal vanaf dat moment dus niet meer (via internet) deel kunnen nemen aan veilingen. 

  r). Stud 111 behoudt zich het recht voor aanvullende en/of afwijkende regels op te stellen. 

  s). Wanneer de bieder/koper een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft (of gelijkwaardige instantie uit het buitenland) oplevert, is Pweb Solutions BV, Stud 111 verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is niet toegestaan de bieder/koper van deze melding op de hoogte te brengen.
  t.) Derdenbeding ten behoeve van Stud 111 
Indien de bieder/koper wordt aangemerkt als hoogste bieder houdt Pweb Solutions BV de eventuele internetborg onder zich voor Stud 111, onder de ontbindende voorwaarde van betaling van de volledige waarborgsom. Stud 111 kan bij Pweb Solutions BV aanspraak maken op de internetborg voor de betaling van (een deel van) de kosten van herveiling. De bieder/koper heeft niet eerder recht op de door hem gestorte internetborg dan na betaling aan Stud 111 van de volledige waarborgsom of koopsom. Na betaling van de volledige waarborgsom of koopsom aan Stud 111 houdt Pweb Solutions BV de internetborg onder zich voor de bieder/koper tot deze wordt teruggestort. 

  u.) Verklaring inzake beschikbaarheid persoonlijke gegevens 
De door de bieder/koper aangeleverde persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van de hiervoor bedoelde registratie die het mogelijk maakt via internet mee te kunnen bieden. Stud 111 mag alle door de bieder/koper beschikbaar gestelde gegevens opvragen en inzien. De hiervoor vermelde persoonsgegevens van de bieder/koper mogen slechts aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van het bieden op de veiling. De hiervoor genoemde persoonsgegevens van de bieder/koper mogen niet aan derden worden verkocht, verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven. De bieder/koper geeft toestemming voor de zichtbaarheid van zijn gegevens aan alle medewerkers van Pweb Solutions BV, Stud 111 en andere partijen die zijn aangesloten bij het internetbiedsysteem.

Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van deze bijzondere veilingvoorwaarden zal de Nederlandstalige versie prevaleren.

SELECTIE-OVEREENKOMST VERKOPER

 1. Verkoper biedt het veulen tijdens de selectiedagen (gehouden op de datum zoals te vinden op https://foalauction111.com/nl/inschrijven) aan voor de veiling die gehouden zal worden gedurende De Kraal International Jumping een veulenveiling op manege De Kraal (Schegel 48, 2240) in Zandhoven (datum te vinden op http://foalauction111.com/nl/home of op een andere te noemen en aangegeven locatie (hierna: ‘de veiling’).
 2. Door deelname aan de selectie verplicht de verkoper zich nu reeds om, indien het veulen tijdens de selectiedagen uitgekozen wordt, dit veulen tijdens bovengenoemde veiling te koop aan te bieden en onder geen enkele voorwaarde dit veulen vóór de veiling te verkopen noch in goede gezondheid uit de veiling terug te trekken.
 3. Voor de selectie zullen aan de inzender/verkoper geen kosten in rekening worden gesteld. Door het toesturen van het elektronische inschrijfformulier (https://foalauction111.com/nl/inschrijven) gaat verkoper integraal akkoord met deze selectieovereenkomst en de daar bijbehorende Veilingvoorwaarden Stud 111 N.V. welke te allen tijde op de website https://foalauction111.com/nl/voorwaarden terug te vinden zijn. De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te behandelen; Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie